FORGOT YOUR DETAILS?

7th Inorganic Chemistry Congress

Congress Program

JUNE, 18 TUESDAY
16:00-18:00 Congress Registration
JUNE, 19 WEDNESDAY
07:30-09:00 Congress Registration
8:30-9:00 Music Concert
9:00-10:00 Opening Serenomy Seronomy Conversations
10:00-10:30 Coffee and Tea Break
10:30-12:30 1.     Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Ahmet Nedim AY Ethem Erkoç Salonu  
10:30-11:15 Prof. Dr. Birgül KARAN (Opening Speaker) Nature-Inspired Inorganic Chemistry Leading to Future  
11:25-12:55 2.     Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Nevzat KÜLCÜ Ethem Erkoç Salonu  
11:25-11:40 Prof. Dr. Olga TSAVE Metal- and Structure-Specific Formulation in Insulin Mimesis Toward Adipogenesis.  
11:40-11:55 Assoc. Prof. Dr.Yunus ZORLU Düzlemsel Geometriye Sahip Fosfonik Asitli Ligandlardan Metal-Organik Kafes Yapıların Sentezi  
11:55-12:10 Assist. Prof. Dr. Gökhan SEVİNÇ Tiyenil-Piridin BODIPY Bileşiğinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi  
12:10-12:25      
11:25-12:55 3.     Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Sedat YAŞAR Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
11:25-11:40 Assoc. Prof. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Tiyoüre Türevi Ligandların Antimon(III) Halojenürler İle Oluşturdukları Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özeliklerinin İncelenmesi  
11:40-11:55 PhD Std. Meryem ÇITLAKOĞLU 2-İzopropilimidazol Ligandı İçeren Dinükleer Zn(II) Metakrilat Kompleksinin Kristal Yapısı, Spektroskopik, Termal ve Floresans Özellikleri  
11:55-12:10 Res. Assist. Burak TÜZÜN Investigation of Biological Activity Properties of Derivatives of Propylidene Hydrazineyl Pyridine  
12:10-12:25      
11:25-12:55 4.     Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN Dr. Rıfat Patır Dersliği  
11:25-11:40 Assist. Prof. Dr.  İlyas GÖNÜL Sülfo Grubu İçeren Suda Çözünebilir Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi  
11:40-11:55 Assist. Prof. Dr. Seyit Ali GÜNGÖR The Color, Photophysical and Electrochemical Properties of Azo-Imine Ligands and Their Copper(II) and Platinium(II)  
11:55-12:10 Assist. Prof. Dr. Çiğdem DÖNMEZ GÜNGÜNEŞ A New Nanobiomaterial From Walnut Shell Magnetised and Functionalised For Adsorption of Textile Dyes  
12:10-12:25      
12:25-13-15 PANEL              

Prof. Dr. Nevzat KÜLCÜ

Prof. Dr. Ahmet GÜL

Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL

  Ethem Erkoç Salonu

Is it anorganik or inorganic? Which Turkish?

Changing the name of the congress.

Chemistry Education in Turkey.

Chemical Industry in Turkey.

13:15-14:30 LUNCH TIME (TBMYO Yemekhanesi)
14:30-16:15 5.     Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Birgül KARAN Ethem Erkoç Salonu  
14:30-15:15 Prof. Dr. Narayan HOSMANE (DK) Dendritic and Nanostructured Boron Compounds for Cancer Therapy  
15:15-15:30 Chemist Soner ÖZTÜRK Trimetoksiboroksin Sentezi ve Karekterizasyonu  
15:30-15:45 Assist. Prof. Dr. Arzu COMBA Borik Asidin Benzo(A)Pyrene Uygulanan Ratlarda Proinflamasyon Sitokinleri, Toplam Oksidatif-Anti Oksidatif Durum ve Hematolojik Parametrelere Etkileri  
15:45-16:00 MSc Std. Gizem DEMİR 2-Aminoantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin Sentez ve Karakterizasyonu  
16:00-16:15 Assoc. Prof. Dr. Gülçin Alp AVCI Bor Kaynağının Bağırsak Mikrobiyotası Üzerindeki Etkileri  
14:30-16:15 6.     Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
14:30-15:15 Prof. Dr. Imamadden AMIRASLANOV (DK) Crystal structures and properties of Topological Insulators MnBi2nTe2n+1 (n=1-7)  
15:15-15:30 Assist. Prof. Dr.  İlknur ERUÇAR FINDIKÇI Kovalent Organik Yapıların Hidrojen Depolama Performanslarının Hesaplamalı Yöntemler ile İncelenmesi  
15:30-15:45 PhD Std.  Betül KARADOĞAN D-π-A Özellikli Organik Maddeler ile Bunların Çinko Komplekslerinin Sentezi ve Güneş Pili Uygulamaları  
15:45-16:00 MSc Std. Rabia KIRKGEÇİT Katkılı CeO2 Bileşiğin Sentez Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Metilen Mavisi Kullanılarak Belirlenmesi  
16:00-16:15 Lecturer Sinem YURTCAN Trietanolamin İçeren Cd(II) İzoftalat Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Yapısal Özellikleri  
14:30-16:15 7.      Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL Dr. Rıfat Patır Dersliği  
14:30-15:15 Prof. Dr. Abdolali ALEMİ (DK) The News on Perovskite Compounds, Synthesis and Applications  
15:15-15:30 Assist. Prof. Dr. Fatih SEMERCİ Sülfonil Grubu İçeren Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Fotokatalitik Etkinliklerinin Araştırılması  
15:30-15:45 Res. Assist. Dr. Volkan ŞAHİN MFI Örgü Yapısındaki Mezogözenekli Zeolitlerin Moleküler Düzenli Dinamik Silikat Üzerinden Kristalizasyonu  
15:45-16:00 PhD Std. Gökhan ÖZGENÇ Ni- ve Co-Katkılı Mangan Ferrit-Mangan Oksit Kompozit Katalizörlerinin Hazırlanması ve Suyun Katalitik Yükseltgenmesinde Kullanılması  
16:00-16:15 Assoc. Prof. Dr. Elvan ÜSTÜN CO-Salınımı Yapan Molekül Olarak [Re(CO)3(bpy)L]X Tipi Metal Karbonil Kompleksleri  
16:15-16:45 Coffee and Tea Break
16:15-18:15 POSTER SESSION   (The posters with an odd number will be presented)
JUNE, 20 THURSDAY
09:00-10:45 1.       Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Ethem Erkoç Salonu  
09:00-09:45 Prof. Dr. Rui FAUSTO (DK) Matrix Isolation and IR-Induced Chemistry  
09:45-10:00 Assist. Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU Morfolin Grubu İçeren Schiff Bazı Sübstitüe Periferal Tetra Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri  
10:00-10:15 Res. Assist. Dr. Özlem ÖZDEMİR Yeni Bis-Azo-Schiff Bazlarının Sentezi Ve Karakterizasyonu; Bileşiklerin Tautomerlik, Kromizm Ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi  
10:15-10:30 Assoc. Prof. Dr. Savaş Kaya İnorganik İyonik Kristallerin Kohesif Enerjilerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Denklem  
10:30-10:45 PhD Std. Hilal KIRPIK Transitions Metal Complexes of A Benzimidazole Ligand Containing Two Heptyl Chains: Synthesısi, Crystal Structures, Photophysical and Thermal Properties  
09:00-10:45 2.      Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Robert GLAUM (DK) Stable and Metastable Transition Metal Phosphates, New Options for Solid State Synthesis  
09:45-10:00 Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU Structural Features of The Complexes of Cu(II) Arylcarboxylates with Some Pyridine Derivatives  
10:00-10:15 MSc Std.  Nagihan BAYIK 2-Hidroksiantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri  
10:15-10:30 Res. Assist. Perihan KIZILKAY Yeni Tip Paraben Türevi Dispirobino Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özellikleri  
10:30-10:45      
09:00-10:45 3.      Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Sevil İRİŞLİ Dr. Rıfat Patır Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Shaknoza KADIROVA (DK) Synthesis, Structure and Properties of Coordination Compounds of D-Metals with Derivatives of Thiadiazole  
09:45-10:00 Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN Yeni İlaç Taşıyıcı Nanomalzeme Olarak 2-Froiltiyoüre ile Modifiye Edilmiş MCM-41  
10:00-10:15 PhD Std.  Buse Tuğba ZAMAN Nikelin Kompleksleştirilmesi Sonrası Dağıtıcı Sıvı-Sıvı Mikroekstrakyonu-Yarıklı Kuvars Tüp-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Sisteminde Eser Seviyelerde Tayini  
10:15-10:30 PhD Std.  Seyit Ali GÜNGÖR Some Transition Metal Complexes and Their Catalytic Performances in The Phenol Oxidation Reactions  
10:30-10:45 Assoc. Prof. Dr. Dilek NARTOP Synthesis of novel unsymmetrical Schiff bases as potential antimicrobial agents  
10:45-11:15 Coffee and Tea Break
11:15-13:00 4.       Session                     Session Chair:   Prof. Dr. Nurşen ÖZTAŞ ALTUNTAŞ Ethem Erkoç Salonu  
11:30-11:45 Assist. Prof. Dr. NAZAN KALOĞLU Rutenyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Anilinin N-Alkilasyon Tepkimesindeki Katalitik Aktivitesinin Araştırılması  
11:45-12:00 Arş. Gör. Dr. Murat KALOĞLU N-Heterosiklik Karben Ligandı İçeren PEPPSI Tipi Palladyum Komplekslerinin Sentezi ve Heteroaromatik Bileşiklerin Direkt Arilasyonundaki Katalitik Uygulamaları  
12:00-12:15 Lect. Dr. Elvan HASANOĞLU ÖZKAN Yapay İdrardaki Glukozun Belirlenmesinde İmmobilize Yeni Dendritik Moleküllerin Belirteç Olarak Kullanılması  
12:15-12:30 Assist. Prof. Dr. Selin KINALI DEMİRCİ Push-Pull Kromoforlar ve Foto Tepkimeleri  
12:30-12:45      
12:45-13:00      
11:15-13:00 5.       Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Aydın TAVMAN Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
11:30-11:45 PhD Std. Gülen Atiye ÖNCÜL Schiff Bazı Türevi Taşıyan Yeni Çinko(II) Ftalosiyanin: Sentezi ve Karakterizasyonu  
11:45-12:00 PhD Std. Derya GÜNGÖRDÜ SOLĞUN Tritilfenoksi Substituentli Ftalosiyaninlerin Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerin Araştırılması  
12:00-12:15 Res. Assist. Ezel ÖZTÜRK Amfifilik BODIPY-Fulleren Sistemler  
12:15-12:30 Lecturer Ferdi KARADAŞ Piridil-Pentasiyanodemir(II) İçeren Bileşiklerin MLCT Geçişlerinin İncelenmesi  
12:30-12:45 Msc Std. Fatih MUTLU Synthesis and Characterızation of New Phthalocyanine Complexes By Suzuki Reaction  
12:45-13:00 Assoc. Prof. Dr. Mehmet PİŞKİN The Novel Zinc Phthalocyanine Having High Singlet Oxygen Quantum Yield Substituted with Benzene Sulfonamide Groups Containing Schiff Base  
11:15-13:00 6.       Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Dr. Rıfat Patır Dersliği  
11:30-11:45 Dr. Fatma ULUSAL Süperkritik Karbon Dioksit Depozisyonu ile Elde Edilen Nanopartiküllerde Öncülün Etkisi  
11:45-12:00 PhD Std. Derya KILIÇ 2-Floropiridin Kompleksleriyle Modifiye Edilmiş Antibakteriyel Özellikli Mikro/Nanoliflerin Hazırlanması  
12:00-12:15 Assoc. Prof. Dr. Kadir EROL Gümüş Nanopartikül Gömülü Kompozit Kriyojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Uygulaması  
12:15-12:30 Dr. Öğr. Üyesi Ruken Esra DEMİRDÖĞEN Gümüş Nanoparçacıklarıyla Süslenmiş Polimer Solucanların Hazırlanması İçin Güçlü Bir Strateji  
12:30-12:45 Res. Assist. Dr. Recep ÜZEK Synthesis of Silver Nanoparticles For The Detection of Heavy Metals  
12:45-13:00      
13:00-14:30 LUNCH TIME (TBMYO Yemekhanesi)
14:30-16:00 7.      Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Abdülkerim KARABAKAN Ethem Erkoç Salonu  
14:30-14:45 Assist. Prof. Dr. Ercan AYDEMİR Tereftalaldehit ile 2-Amino-3-Metilfenol’ün Schiff Bazı Sentezi ve Metal Kompleks Oluşumu  
14:45-15:00 Assist. Prof. Dr. Kaan KARAOĞLU Yeni Ksanten Türevi Yakın-IR Bakır Sensörlerinin Sentez ve Karakterizasyonu  
15:00-15:15 Res. Assist. Ceylan Mutlu BALCI Siklofosfazen Bileşiklerinde De-Protonasyon Reaksiyonları  
15:15-15:30 Res. Assist. Sümeyye DİLİTATLI Biguanid Ligandları ve Bunların Metal Kompleksleri  
15:30-15:45 PhD Std. Özge GÜNGÖR Cu(II) Complexes of Biguanidine Ligands: Structural Characterisation, DNA Binding and Antimicrobial Properties  
15:45-16:00 Assist. Prof. Dr. Gülden ASAN 2D-MoS2 Katkılı Polipirol Kaplamaların Pirinç Korozyonuna Etkisi  
14:30-16:00 8.       Session                     Session Chair:    Prof. Dr. Esin İSPİR Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
14:30-14:45 Res. Assist. Dr. Serkan DAYAN Bakır(II) Ve Kobalt(II) İnorganik Materyali Üzerine Tutturulmuş Tetrafenilpofirin (TPP) Destekli Melez Nano-Çiçek Yapıların Nitrobenzenlerin İndirgenme Tepkimesindeki Katalitik Performansları  
14:45-15:00 Res. Assist. Dr.  Gökhan ELMACI Sürdürülebilir Enerji Çevrimi için Elektrokatalizörlerin Biyomimetik Tasarımı  
15:00-15:15 Res. Assist. Dr. Mehmet Menaf AYHAN Supramolekular dünyada Kükürbituriller Kimyası ve Uygulamaları  
15:15-15:30 ARes. Assist. Gülnihal ERTEN Ni2+ Tayini İçin 1H-Pirazol-Azometin Esaslı Yeni Diazo Türevi Kemosensörün Sentezi  
15:30-15:45 Msc Std. Nesrin KAYACI ÖZTÜRK Elektrospinleme Tekniği ile Grafen Katkılı Seramik Nanolif Üretimi ve Karakterizasyonu  
15:45-16:00      
14:30-16:00 9.       Session                     Session Chair:   Prof. Dr. Birsen ŞENGÜL OKSAL Dr. Rıfat Patır Dersliği  
14:30-14:45 Assist. Prof. Dr.  Arzu KARAYEL Conformational Search and Intramolecular Hydrogen Bond Analysis of Some Calix[4]Arenes: A DFT Study  
14:45-15:00 Res. Assist. Burak TÜZÜN Investigation of Spectroscopic and Theoretical of 1-2 diaminopropane derivatives  
15:00-15:15 PhD Std. Caner CEBECİ Vanilin Türevli 4,5-Diazafluoren Bileşiklerinin Sentezi, DFT Çalışmaları ve Boya Duyarlı Güneş Hücresi Üretimi  
15:15-15:30 Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK Yeni Kumarin Türevi Sübstitüentli İndiyum(III) Asetat Ftalosiyanin: Sentez, Karakterizasyon ve Spektroskopik Özellikleri  
15:30-15:45 Prof. Dr. Emre GÜLER First principles study of elastic and mechanical properties TlBr and TlCl compounds  
15:45-16:00      
16:00-16:30 Coffee and Tea Break
16:00-18:00 POSTER SESSION   (The posters with an even number will be presented)
20:00-23:00 GALA DINNER (Hanoğlu Konağı)
JUNE, 21 FRIDAY
09:00-10:45 1.      Session                     Session Chair:   Prof. Dr. Ahmet GÜL Ethem Erkoç Salonu  
09:00-09:45 Prof. Dr. Mike BECKETT (DK) Insular and Coordinated Polyborate (Polyoxidoborate) Anions in CoIII, NiII, ZnII and CuII Coordination Chemistry.  
09:45-10:00 Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN Yeni Siklik Diazaboran Türleri  
10:00-10:15 Prof. Dr. Shahriar GHAMMAMY Development of New Inorganic-Based Nano Materials and Nanocarriers: Synthesis, Characterization and Biological Properties  
10:15-10:30 Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Çoklu Fonksiyonlu Gadolinyum Triborat-Kalsiyum Hidroksiapatit Çekirdek-Kabuk İlaç Taşıma Sistemleri  
10:30-10:45 Msc Std. Pelin AKMAN Çoklu Fonksiyonlu Gadolinyum Borat-Silika Çekirdek-Kabuk İlaç Taşıma Sistemleri  
09:00-10:45 2.      Session                     Session Chair:    Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Christophe DARCEL (DK) Designing iron complexes for greener catalytic processes  
09:45-10:00 Prof. Dr. Birsen ŞENGÜL OKSAL Portakal Kabuğu Esansiyel Yağının Sol-Jel Enkapsülasyonu  
10:00-10:15 Res. Assist. Dr. Bengi Özgün ÖZTÜRK Manyetik Olarak Ayrılabilir, Çekirdek/Kabuk Yapısına Sahip Çok Fonksiyonlu Rutenyum Katalizörleri  
10:15-10:30 Res. Assist. Mert Olgun KARATAŞ Kumarin Grubu İçeren Pd-NHC Kompleksinin Sentezi ve Suzuki-Miyaura Tepkimesi’nde Katalizör Özelliklerinin İncelenmesi  
10:30-10:45 MSc Std. Mustafa BİNGÖL Schiff Base and Transition Metal Complexes Containing Thiophene-3-Carboxylate: Synthesis, Characterization and Antioxidant Activities  
09:00-10:45 3.       Session                     Session Chair:   Prof. Dr. Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ Dr. Rıfat Patır Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Thanos SALIFOGLOU (DK) Vanadium in Cancer Cell Demise.  The Present and Future in Cancer Therapeutics  
09:45-10:00 Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN N-Donör Ligant Destekli Kobalt(II) İçeren Nano-Çiçek Sentezi ve Katalitik Uygulamaları  
10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ Çok Dişli 6,6’-Diamit 2,2’-Bipiridin Ligantlarının Sentezi, Palladyum ve Platin Kompleksleri  
10:15-10:30 Res. Assist.  Ömer YURDAKUL Two Novel Mixed-Ligand Zinc-Acesulfame Compounds: Synthesis, Spectroscopic and Thermal Characterization and Biological Applications  
10:30-10:45 Assoc. Prof. Dr. Emre AVCI Bor Kaynağının Serbest Radikal Süpürücü Etkisi  
10:45-11:15 Coffee and Tea Break
11:15-13:00 4.      Session                     Session Chair:   Prof. Dr. Emel YILDIZ Ethem Erkoç Salonu  
11:30-11:45 Assist. Prof. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu Eu3+ Katkılanmış YAl3B4O12 Fosforun Lüminesans Özellikleri  
11:45-12:00 PhD Std.Ali İhsan KARAÇOLAK Core-Shell Yapıda Mezogözenekli Ca2MoO5:Sm3+:MCM-41  
12:00-12:15 Res. Assist. Dr. Demet ÖZER Solution Combustion Synthesis of Magnetic Silica Supported Vanadium Oxide for Oxidative Dehydrogenation Reactions  
12:15-12:30 Assist. Prof. Dr. Ömer KESMEZ Su İtici, Kendini Temizleyen Kaplamaların Sol-Jel Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu  
12:30-12:45 Assist. Prof. Dr. Kenan BULDURUN Ruthenium(II) Complexes with Pyridine-Based Schiff Base Ligands: Synthesis, Structural Characterizatıon and Catalytic Hydrogenation of Ketones  
12:45-13:00      
11:15-13:00 5.       Session                     Session Chair:   Prof. Dr. Mehmet Fatih EMEN Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
11:30-11:45 Assist. Prof. Dr. Şenol YAVUZ Characterization and Investigation of Dyeing Properties of 2-(4-Hydroxybenzylideneamino)-4-Chlorophenol and Their Metal Complexes  
11:45-12:00 Msc Std. Tuğçe TOSUN Investigation of Dyeing Properties of 2-(4-Hydroxybenzylideneamino)-4-Methylphenol and Their Metal Complexes  
12:00-12:15 Res. Assist. Dr. Bediha AKMEŞE Pb(II)-PAR Kompleksinin Sentetik Atık Sularda Ters Faz Sıvı Kromatografisi ile Tayini  
12:15-12:30 Assist. Prof. Dr. Gülden ASAN Alüminyumun Korozyonuna Nikotinamidin İnhibitör Etkisi  
12:30-12:45 Msc Std. Saadet DİNÇ Platin Elektrot Yüzeyinin Kromat İyonu ile Kısmi İnhibisyonu Yöntemi Kullanılarak Mikro ve Nano Gözenekli Elektrot Dizilerinin Hazırlanması  
12:45-13:00      
13:00-14:30 LUNCH TIME (TBMYO Yemekhanesi)
14:30-16:00 6.       Special Session       Session Chair:   Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE Ethem Erkoç Salonu  
14:30-15:15 Assoc. Prof. Dr. Özlem SİR GAVAZ Ancient Civilization of Anatolia Hittites  
15:15-15:45 Coffee and Tea Break
15:45-17:00 Closing Ceremony and Evaluation (Poster Awards)
                                                   

 

POSTER PROGRAM

 

Edit
Poster Number Title Name-Surname Paper Title
       
P1 Res. Assist. ÖZDE CEREN HIZAL ABACI LaBO 3 : Ce 3+ / Tb 3+ Fosforlarının Optik Özelliklerinin İncelenmesi
P2 Res. Assist. TURGUT KELEŞ Periferal-Tetra, Non-Periferal-Tetra ve Periferal-Okta Piridin Sübstitüe Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Güneş Pili Performanslarının İncelenmesi
P3 Res. Assist. BURCU TEZCAN Schiff Bazlarının Silika Destekli Pd Nanopartikül Hazırlanmasında Kullanımı
P4 Res. Assist. ASLIHAN YILMAZ OBALI Fenantrolin-Bağlı Dipodal Ligantın ve Rutenyum(II) Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
P5 Res. Assist. HAKAN ÜNVER Homogenous Alkene Hydrogenation with Nickel(II) Complex Under Mild Conditions
P6 Res. Assist. ASLIHAN YILMAZ OBALI Open-Chain Design of Amide-Based Dipodal Molecule; A Colorimetric Receptor Towards Anions and a Ligand for Metals
P7 Res. Assist. MÜRSEL ARICI Fonksiyonelleştirilmiş Yüzeylere Sahip Üç Kat İç İçe Geçmiş Zn(II)-Gözenekli Koordinasyon Polimerleri: Sentez ve Karakterizasyonu
P8 Assoc. Prof. Dr. ÇİĞDEM HOPA Disiyanamido Köprülü 1D 2,2’-Bipiridin-Fe(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Antibakteriyel Aktivitesi
P9 Assoc. Prof. Dr. ECE TUĞBA SAKA Periferal ve Non-Periferal Suda Çözünebilen Cu(II) Ftalosiyanin Bileşiklerinin 4-Nitrofenolün Fotooksidasyon Reaksiyonundaki Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi
P10 Assoc. Prof. Dr. ÇİĞDEM HOPA 2,6-Bis(3,5-Dimetil-Pirazoil)Piridinin Co(Iı) Ve Ni(Iı) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Özellıklerı
P11 Assoc. Prof. Dr. ELİF OKUTAN Di-Stiril- BODIPY Köprülü Siklotrifosfazen Bileşikler
P12 Assoc. Prof. Dr. ELVAN ÜSTÜN N-Alkilbenzimidazol Türevi Ligandlar İçeren Renyum Karbonil Komplekslerinin DFT/TDDFT ve Docking Yöntemleri ile Analizi
P13 Assoc. Prof. Dr. ERTUĞRUL GAZİ SAĞLAM Syntheses and Structural Characterization of New Trans -bis-[N-Butyl-( p -Methoxyphenyl) Dithiophosphinato] Nickel(II), The Pyridine Derivative Thereof, and bis-{bis-[N-Butyl-( p -Methoxyphenyl) Dithiophosphinato]Cobalt(II)} Complexes
P14 Assoc. Prof. Dr. HAKAN ERER Tetrakarboksilat ve Bis(Triazol) Türevi Ligantlar ile Sentezlenen Fonksiyonel Koordinasyon Polimerleri
P15 Assoc. Prof. Dr. ERTUĞRUL GAZİ SAĞLAM New { bis -Pyridine- bis -[3-Methyl-1-Butoxy-( p -Methoxyphenyl)Phosphonodithioato]}Nickel(II) Complex: Synthesis, Characterization, Single Crystal Structure and Theoretical Studies
P16 Assoc. Prof. Dr. İBRAHİM İSMET ÖZTÜRK Antimon(III) İyodür'ün Tetraetiltiuram Disülfit ile Oluşturduğu Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özeliklerinin İncelenmesi
P17 Assoc. Prof. Dr. MEHMET PİŞKİN Photophysical and Spectroscopic Properties of Novel Strontıum(II) Phthalocyanines
P18 Assoc. Prof. Dr. MURAT RAKAP Rodyum-Nikel Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazın Boranın Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanımı
P19 Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL YILMAZ Süperkritik Karbondioksit (ScCO 2 ) Çözücü Ortamında Kiral Paladyum Nanopartikül (PdNP) Katalizli Asimetrik Suzuki C-C Bağ Oluşum Reaksiyonu
P20 Assoc. Prof. Dr. MURAT RAKAP Amonyak Boranın Hidrolizinde Etkin Katalizörler Olarak Nikel-Rutenyum Nanokümeleri
P21 Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL YILMAZ Fosfor ve Azot Dönorlu Ligandlar ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Komplekslerinin HECK C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımlarının Araştırılması
P22 Assoc. Prof. Dr. SAVAŞ KAYA İnorganik İyonik Kristallerin Bağ Kuvvet Sabitlerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Alternatif Metod
P23 Assoc. Prof. Dr. SERPİL DENİZALTI N,O-Donör Atomu İçeren İridyum Kompleksleri
P24 Assoc. Prof. Dr. SİNAN BAŞÇEKEN Altın Katalizli Oksim-Oksim Mekanizmasının Teorik Modellenmesi (Balcı–Güven Düzenlenmesi)
P25 Dr. SERA İFLAZOĞLU Li 2 B 4 O 7 ve LiB 3 O 5 Bileşiklerinin Sentezlenmesi Ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
P26 Assist. Prof. Dr. AYŞE AKTAŞ KAMİLOĞLU Flor Ve Brom İhtiva Eden Farklı Kalkon Grubu İçeren Zn(II), Mg(II) ve Co(II) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Agregasyon ve Metal Sensör Özelliklerinin Karşılaştırılması
P27 Assist. Prof. Dr. FÜREYA ELİF ÖZBEK Co(II), Ni(II) ve Zn(II) Tereftalatların Nikotinamid İle Mix Ligand Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
P28 Assist. Prof. Dr. GÖKHAN SEVİNÇ Aril-Bordipirometen Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel Özellikleri ve Nonlineer Optik Karakterizasyonları
P29 Assist. Prof. Dr. MUSTAFA SERTÇELİK Co(II), Cu(II) ve Ni(II) p- Formilbenzoatın Pirazin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Antibakteriyel Özellikleri
P30 Assist. Prof. Dr. NESLİHAN ŞAHİN Yeni Paladyum(II)-NHC Komplekslerinin Arilasyon Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi
P31 Assist. Prof. Dr. NESUHİ AKDEMİR Periferal Pozisyonda Farklı Gruplar İçeren Bakır Ftalosiyanin Sentezi ve Karekterizasyonu
P32 Chemist ÇİLER GÖKGÖZ Yeni Multidentat Tiyadiazol Türevli Diamin Ligantının Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
P33 Assist. Prof. Dr. NESUHİ AKDEMİR Periferal Olmayan Pozisyonda Pridin Türevi İçeren Bakır Ftalosiyanin Sentezi ve Karekterizasyonu
P34 Chemist ZAFER KARAÇIRAY O-Dianisidin ve 3,3¢ Diaminobenzidin Polifosfazen Kürelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
P35 Lecturer MELDA BOLAT Polimer Gömülü Kriyojeller ile Sulu Sistemlerden Hemoglobin Adsorpsiyonu
P36 Lecturer PELİN KÖSE YAMAN Hydrothermal Syntheses and Characterızatıon of Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers With 1,4-bis((1H-1,2,4-Triazol-1-YL)Methyl)Benzene
P37 Lecturer TUĞRUL YILDIRIM Acesülfam/1,10-Fenantrolin ligandlarının Cu 2+ ve Mn 2+ Geçiş Metal Katyon Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonları
P38 Lecturer Dr. DERYA DAVARCI Tetrasiklik Yapılı Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Paraben Türevleri
P39 Lecturer Dr. ELİF ŞENKUYTU Dispirobino/Dispiroansa Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA’ya Bağlanma Aktivitelerinin İncelenmesi
P40 Lecturer Dr. ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN A Simple Colorimetric Enzymatic Assay, Based on Immobilized Functionalized Spheres, Using For Practically Detection of OPs Pesticides
P41 PhD Student ALİ BURAK SÜNBÜL Yeni Azo-Azometin Pd(II) Metal Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P42 PhD Student ALİ HUSSEİN MUSTAFA AL-OBAİDİ Süperparamanyetik Demir Oksit Nanopartiküllerinin (SPION) - (3-Aminopropil) Trietoksisilan (CPTS) -2- (4-Karboksilfenil) İmidazo [4,5-f] [1,10] fenantrol (Cu) İyonu ile Kompleksleştirilmesi ve Globin Biyolojik Etkinlik Çalışması
P43 PhD Student BENSU TAVŞANLI Klinoptilolit-Destekli TİO 2 ’in 1-Oktanol’ün Esterleşme Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitesinin Araştırılması
P44 PhD Student GÜLEN ATİYE ÖNCÜL Periferal Tetrakis-Benzenesulfonamide Derivative Substituted Phthalocyanine: Synthesis and Characterization
P45 PhD Student HALİSE YALAZAN Pirazol Grubu İçeren Alfa ve Beta Sübstitüe Metalli Ftalosiyanin Komplekslerinde Sübstitüent Pozisyonu ve Merkez Metal İyonlarının Fotokimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
P46 PhD Student HİLAL KIRPIK Propargil Grubu İçeren Benzimidazol Temelli Metal Komplekslerin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
P47 PhD Student HALİSE YALAZAN Schiff Bazı İçeren Periferal Tetra Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Çeşitli Merkez Metal İyonlarının Agregasyon Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
P48 PhD Student HÜSEYİN BAŞ Elektropolimerizasyon Özelliği Gösterebilen 4-(3-Morfolin-4-İlpropoksi) Grupları İçeren Kobalt ve Mangan Ftalosiyanler
P49 PhD Student İLYAS GÖNÜL Demir Sülfat Heptahidratın Kristal Suyunun Uzaklaştırılması İçin Yeni Tekniklerinin Geliştirmesi
P50 PhD Student ÖZGE GÜNGÖR Yarı-Sandviç Ru(II)-Aren Komplekslerinin Sentezi ve Transfer Hidrojenasyon Tepkimlerinde Katalitik Özellikleri
P51 PhD Student ÖZLEM İŞCAN 9-Fenil-9H-Ksantan-9-İl Oksi Substituentli Ftalosiyan Sentezi ve DFT Analizi
P52 UG Student AYŞE NUR ÖZTÜRK İki Boyutlu Bakır(II)-3,3′-Tiyodipropiyonat Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P53 UG Student BELMA MELİHA UYSAL Mangan Dioksite Mekanokimyasal Yöntemle Elementel Bor Katkılanması Ve OER (Oxygen Evolutıon Reactıon) Performansının İncelenmesi
P54 UG Student ESRA ARDIÇ Azo-Boyar Maddelerin Fotokatalitik İndirgenmesi ve Nanopartiküller
P55 UG Student GİZEM KÖKOĞLU Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi ve Geliştirilmesi
P56 UG Student KADER BURCU TOPRAK Çok Duvarlı Karbonnanotüp ve Fotokatalitik
P57 UG Student MELTEM KAYA Sitrik Asit ile Üç Boyutlu Bakır(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P58 UG Student MURAT ATAY 3,3’,5,5’-Azobenzentetrakarboksilik Asit ve İzomerik bis(Benzimidazol) Ligandları ile İki Zn(II)-Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P59 UG Student MURAT YÜCE Sm 3+ , Ho 3+ ve Er 3+ Nadir Toprak Metallerinin Difenik Asit ile Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
P60 MSc Student AKIN ÖZKAN Salisilaldehit Türevi Azo-Azometin Yapısı İçeren Ligand ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Polipropilen Masterbatch Haslıklarının İncelenmesi
P61 MSc Student BERKAN TASASIZ Hidrofilik Uç Gruplar Bulunduran Dimerik Bodipy Türevinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
P62 MSc Student CANSU AKYEL Nano-Tabakasal MFI Tipi Zeolitin Benzil Gliserit Eterleşme Reaksiyonundaki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
P63 MSc Student CEYDA BAYRAKTAR 5,10,15,20-Tetrakis[P-Fenilfosfonik Asit] Porfirin Ligandı ile Metal-Organik Kafes Yapının Sentezi, Karakterizasyonu ve Yüzey Alanı Özelliklerinin Belirlenmesi
P64 MSc Student ORÇUN BALKANER Benzimidazol ve 5,6-Dimetilbenzimidazol Substitüe Kiral Siklofosfazen Türevi Kompleks Yapılar
P65 MSc Student EMRECAN YILDIZ Hidrofobik Karakterli Manyetik Diatomit Partiküllerle Sulu Ortamlardan Pestisit Uzaklaştırılması
P66 MSc Student ESENGÜL ÇİFTÇİ 3,3-Dimetilglutarat ile İki Boyutlu Bakır(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P67 MSc Student FATİH MUTLU Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P68 MSc Student FATMA HAZAL AYBAZ İndol Halkası İçeren Yeni Schiff Bazı Ligantlarının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi
P69 MSc Student HALİDE KUNDAKÇI Al 3+ ve In 3+ Metal Katyonlarının Acesülfam Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özeliklerinin Belirlenmesi
P70 MSc Student HİLAL YILDIRIM Novel Plasmonic TiO 2 Photoanodes for Light Harvesting in Dye Sensitized Solar Cells
P71 MSc Student HALİDE KUNDAKÇI Al 3+ ve In 3+ Metal Katyonlarının Acesülfam/Nikotinamid Karışık Ligand Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özeliklerinin Belirlenmesi
P72 MSc Student ISRAA NIBRAS QADER Metoksi Uçlu Schiff Bazının ve Metal Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması
P73 MSc Student İLKER BAKAR Demir-Çelik Endüstrisi Atıklarından Demir Gübresi Eldesi
P74 MSc Student KADER TEKİNTAŞ Suda Çözünebilen Zn(II) Ftalosiyaninin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokatalitik ve Alfa Amilaz İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi
P75 MSc Student KÜBRA GÜVEN DNA Seçici Mikrokürelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
P76 MSc Student LERİMAN ZEYBEL Eu 3+ , Tb 3+ , Ho 3+ , Er 3+ ve Yb 3+ Metal Katyonlarının Acesülfam Kompleksleri. Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
P77 MSc Student KÜBRA GÜVEN La 3+ , Ce 3+ ve Nd 3+ Metal Katyonlarının Dianyonik Diphenat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özeliklerinin Belirlenmesi
P78 MSc Student LERİMAN ZEYBEL Eu 3+ , Tb 3+ , Ho 3+ , Er 3+ ve Yb 3+ Metal Katyonlarının Acesülfam ve Nikotinamid Ligandlı Karışık Ligand Kompleksleri. Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
P79 MSc Student MOHAMMAD TAMİM MOHAMMAD HASHAM SiO 2 /TiO 2 Nanoyapılarının Hidrotermal Yöntemle Sentezi ve Manyetik Özelliklerinin Araştırılması
P80 MSc Student MUHAMMED YASİN EKİCİ Some Transition Metal Complexes: Synthesis, Characterization and Investigation of Catalytic Properties
P81 MSc Student EMRAH KARAER Toprak Alkali Metal Katyonlarının Kumarilik Asit Kompleksleri: Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
P82 MSc Student SALİHA BARAN Süperkritik CO 2 Depozisyon Yönteminde PdH x Oluşumuna Sıcaklığın Etkisi
P83 MSc Student UMUT DOĞAN Yeni Benzimidazol –Pt (II) Komplekslerinin Sentezi ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
P84 Prof. Dr. AYDIN TAVMAN 2-[4,6-Bis(triflorometil)/4-bromo-6-floro/4,6-dikloro/5,6-diKloro]-1 H -benzimidazol-2-il]fenol Bileşiklerinin Zn(II) ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P85 Prof. Dr. CAHİT DEMETGÜL Yeni Tip Kitosan-Gossypol Schiff Bazı Türevinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P86 Prof. Dr. AYDIN TAVMAN Ferrosen ve Fenol İçeren Yeni Schiff Bazlarının Co(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P87 Prof. Dr. EMİN KARAPINAR (1E,2E,1'E,2'E)-3,3'-bis[(4-Metilfenil)-3,3'-(3,4-Dimetil-1,2-Fenilen Diimin)] Asetaldehit Dioksim ve (1E,2E,1'E,2'E)-3,3'-bis[(4-Klorofenil)-3,3'-(3,4-Dimetil-1,2-Fenilen Diimin)] Asetaldehit Dioksim Ligandlarının Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin: Elektriksel, Optik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
P88 Prof. Dr. FATMA YÜKSEL Yeni Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninler
P89 Prof. Dr. EMİN KARAPINAR Dört Dişli Oksim Sentezi ve Homonükleer Bakır(II) Kompleksleri
P90 Prof. Dr. GÖNÜL YENİLMEZ ÇİFTÇİ Antrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevleri
P91 Prof. Dr. İSMAİL ÖZDEMİR Antikanser Ajanlar Olarak Rh-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri
P92 Prof. Dr. İSMAİL ÖZDEMİR Tetrahidropirimidin-Rh Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
P93 Prof. Dr. NEVİN GÜRBÜZ Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri
P94 Prof. Dr. OKAN ZAFER YEŞİLEL Simetrik Tetrakarboksilik Asit ile İki ve Üç Boyutlu Çinko(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P95 Prof. Dr. NEVİN GÜRBÜZ İmidazolidindin-Ir Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
P96 Prof. Dr. SEDAT YAŞAR Antitümör Aktiviteye Sahip Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri
P97 Prof. Dr. SERPİL DEMİR DÜŞÜNCELİ Ag-NHC Komplekslerinin DFT/TDDFT Temelli Hesap Yöntemleri ile Yapı/Aktivite Değerlendirmesi
P98 Prof. Dr. SEDAT YAŞAR İridyum N -Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve C-H Bağ Aktivasyon Reaksiyonlarındaki Aktivitesinin İncelenmesi
P99 Prof. Dr. TUBA YILDIRIM Metil/Etil/Propil/Bütil/Benzil Paraben Türevi Spermin Siklotrifosfazenlerin Antimikrobiyal Özellikleri
P100 Prof. Dr. ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU Periferal ve Non-Periferal Pozisyonda 4-(2-{2-[4-(1 H -Pirol-1-İl)Fenoksi]Etoksi}Etoksi) Grupları İçeren Redoks Aktif Kobalt ve Mangan Metalli Ftalosiyanler ve Elektrokimyasal Özellikleri
P101 UZMAN ÖĞR İHSAN OBALI Brom-Uçlu Polipiridin Ligantı Ve Bakır(Iı) Kompleksinin Sentezi, Antimikrobiyal Özelliklerinin Fenotip Olarak Değerlendirilmesi
P102 Prof. Dr. OLGA TSAVE Cr(III)-Hydroxycarboxylic Acid-Aromatic Chelator Systems in Adipogenesis
P103 Prof. Dr. SHAKNOZA A. KADİROVA Structure of Tetra-µ-Acetato-bis(2-Methylthio-5-Amino-1,3,4-Thiadiazole) Copper(II)
P104 Prof. Dr. OLGA TSAVE Metal Induced Neurotoxicity. An Ex Vivo Study.
P105 Prof. Dr. THANOS SALİFOGLOU Biotoxicity Profile and Aqueous Structural Speciation of Binary Boron–Hydroxycarboxylic Acid Systems
P106 MSc Student TUĞÇE TOSUN Synthesis and Spectroscopic Properties of Thiadiazole Derivatives of New Schiff Bases From 3-Indole Carbaldehyde
P107 Prof. Dr. THANOS SALİFOGLOU Structure and Tissue-Specificity of Cd(II) Binary-Ternary Complex Cytotoxicity in Cytoprotection Technology
P108 PhD Student Büşra SARICA Bor Katkılı Polivinil Alkol Nanoliflerinin Termal, Yüzey Karakterizasyonları ve Uygulama Alanları
P109 Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK Novel Cobalt Phthalocyanine with Coumarin Derivative: Synthesis and Spectroscopic Properties
P110 PhD Student Büşra SARICA Elektrospinleme Yüntemi ile Poliakrilik Asit/Polietilenimin (PAA/PEI) Nanoliflerin Hazırlanması ve Çeşitli Termal, Spektroskopik ve Mikroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
P111 MSc Student AHMET GENÇ Co 2+ ve Mn 2+ Metal Katyonlarının Acesülfam ve 3-Aminopiridin İçeren Yeni Karışık Ligand Kompleksleri. Sentez ve Yapısal Özellikleri
P112 Assoc. Prof. Dr. Dilek NARTOP Polymeric microspheres containing Schiff base: Synthesis, characterization, enzyme immobilization and detection of organophosphate and carbamate insecticides
P113 Res. Assist. Ömer YURDAKUL Tabakalı Çift Hidroksit-Bor Nitrür Nanokompoziti
P114 Assoc. Prof. Dr. Gülce OGRUC ILDIZ Photochemistry vs. UV-Induced Conformational Isomerization of 3-Chloro-4-Methoxy-Benzaldehyde in Cryogenic Inert Matrices
P115 Assist. Prof. Dr. Sevil ÖZKINALI Indole and 1,3,4-Thiadiazole Derivatives of New Schiff Bases: Synthesis and Spectroscopic Investigation
P116 Msc. Std. Mazlum TÜRK A Naproxen Derived Schiff-Base for Highly Selective Sensing of Fluoride

 

TOP