OTURUM AÇMA BİLGİLERİNİZİ UNUTTUNUZ MU?

VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

Sözlü Sunum ve Poster Programı

Sözlü Sunum Programı

18 HAZİRAN SALI
16:00-18:00 Kongre Kayıt
19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
07:30-09:00 Kongre Kayıt
   
9:00-10:00 Açılış Protokolü                                                                         Protokol Konuşmaları ve Müzik Dinletisi
10:00-10:30 Çay-Kahve Arası
10:30-12:30 1.        Oturum  Oturum Başkanı :   Prof. Dr. Ahmet Nedim AY Ethem Erkoç Salonu  
10:30-11:15 Prof. Dr. Birgül KARAN (Açılış Konuşması) Nature-Inspired Inorganic Chemistry Leading to Future  
11:25-12:55 2.        Oturum   Oturum Başkanı :   Prof. Dr. Nevzat KÜLCÜ Ethem Erkoç Salonu  
11:25-11:40 Prof. Dr. Olga TSAVE Metal- and Structure-Specific Formulation in Insulin Mimesis Toward Adipogenesis.  
11:40-11:55 Doç. Dr. Yunus ZORLU Düzlemsel Geometriye Sahip Fosfonik Asitli Ligandlardan Metal-Organik Kafes Yapıların Sentezi  
11:55-12:10 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ Tiyenil-Piridin BODIPY Bileşiğinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi  
12:10-12:25      
11:25-12:55 3.        Oturum   Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Sedat YAŞAR Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
11:25-11:40 Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Tiyoüre Türevi Ligandların Antimon(III) Halojenürler İle Oluşturdukları Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özeliklerinin İncelenmesi  
11:40-11:55 Dr. Öğrencisi Meryem ÇITLAKOĞLU 2-İzopropilimidazol Ligandı İçeren Dinükleer Zn(II) Metakrilat Kompleksinin Kristal Yapısı, Spektroskopik, Termal ve Floresans Özellikleri  
11:55-12:10 Arş. Gör. Burak TÜZÜN Investigation of Biological Activity Properties of Derivatives of Propylidene Hydrazineyl Pyridine  
12:10-12:25      
11:25-12:55 4.        Oturum   Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN Hayrettin Koyuncu Dersliği  
11:25-11:40 Dr. Öğrencisi İlyas GÖNÜL Sülfo Grubu İçeren Suda Çözünebilir Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi  
11:40-11:55 Dr. Öğrencisi Seyit Ali GÜNGÖR The Color, Photophysical and Electrochemical Properties of Azo-Imine Ligands and Their Copper(II) and Platinium(II)  
11:55-12:10 Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem DÖNMEZ GÜNGÜNEŞ A New Nanobiomaterial From Walnut Shell Magnetised and Functionalised For Adsorption of Textile Dyes  
12:10-12:25      
12:25-13-15 PANEL              

Prof. Dr. Nevzat KÜLCÜ

Prof. Dr. Ahmet GÜL

Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL

  Ethem Erkoç Salonu

Anorganik mi, İnorganik mi? Hangisi kullanılmalı?

Turkiye’de Kimya Eğitimi ve Kimya Sektörü.

Kongreni İsminin Değiştirilerek Tamamen Uluslararası Boyut Kazandırılması.

2021 Kongresinin Yerinin Belirlenmesi.

13:15-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ   (TBMYO Yemekhanesi)
14:30-16:15 5.        Oturum  Oturum Başkanı :   Prof. Dr. Birgül KARAN Ethem Erkoç Salonu  
14:30-15:15 Prof. Dr. Narayan HOSMANE (DK) Dendritic and Nanostructured Boron Compounds for Cancer Therapy  
15:15-15:30 Kimyager Soner ÖZTÜRK Trimetoksiboroksin Sentezi ve Karekterizasyonu  
15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Arzu COMBA Borik Asidin Benzo(A)Pyrene Uygulanan Ratlarda Proinflamasyon Sitokinleri, Toplam Oksidatif-Anti Oksidatif Durum ve Hematolojik Parametrelere Etkileri  
15:45-16:00 YL Öğrencisi Gizem DEMİR 2-Aminoantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin Sentez ve Karakterizasyonu  
16:00-16:15 Doç. Dr. Gülçin ALP AVCI Bor Kaynağının Bağırsak Mikrobiyotası Üzerindeki Etkileri  
14:30-16:15 6.        Oturum   Oturum Başkanı :   Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
14:30-15:15 Prof. Dr. Imamadden AMIRASLANOV (DK) Crystal structures and properties of Topological Insulators MnBi2nTe2n+1 (n=1-7)  
15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi İlknur ERUÇAR FINDIKÇI Kovalent Organik Yapıların Hidrojen Depolama Performanslarının Hesaplamalı Yöntemler ile İncelenmesi  
15:30-15:45 Dr. Öğrencisi Betül KARADOĞAN D-π-A Özellikli Organik Maddeler ile Bunların Çinko Komplekslerinin Sentezi ve Güneş Pili Uygulamaları  
15:45-16:00 YL Öğrencisi Rabia KIRKGEÇİT Katkılı CeO2 Bileşiğin Sentez Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Metilen Mavisi Kullanılarak Belirlenmesi  
16:00-16:15 Öğr. Gör. Sinem YURTCAN Trietanolamin İçeren Cd(II) İzoftalat Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Yapısal Özellikleri  
14:30-16:15 7.        Oturum   Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL Hayrettin Koyuncu Dersliği
 
14:30-15:15 Prof. Dr. Abdolali ALEMİ (DK) The News on Perovskite Compounds, Synthesis and Applications  
15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Fatih SEMERCİ Sülfonil Grubu İçeren Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Fotokatalitik Etkinliklerinin Araştırılması  
15:30-15:45 Arş. Gör. Dr. Volkan ŞAHİN MFI Örgü Yapısındaki Mezogözenekli Zeolitlerin Moleküler Düzenli Dinamik Silikat Üzerinden Kristalizasyonu  
15:45-16:00 Dr. Öğrencisi Gökhan ÖZGENÇ Ni- ve Co-Katkılı Mangan Ferrit-Mangan Oksit Kompozit Katalizörlerinin Hazırlanması ve Suyun Katalitik Yükseltgenmesinde Kullanılması  
16:00-16:15 Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN CO-Salınımı Yapan Molekül Olarak [Re(CO)3(bpy)L]X Tipi Metal Karbonil Kompleksleri  
16:15-16:45 Çay-Kahve Arası
16:15-18:15 POSTER OTURUMU (Son Rakamı Tek Sayı Olan Posterler)
20 HAZİRAN PERŞEMBE
09:00-10:45 1.      Oturum  Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Ethem Erkoç Salonu  
09:00-09:45 Prof. Dr. Rui FAUSTO (DK) Matrix Isolation and IR-Induced Chemistry  
09:45-10:00 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU Morfolin Grubu İçeren Schiff Bazı Sübstitüe Periferal Tetra Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri  
10:00-10:15 Arş. Gör. Dr. Özlem ÖZDEMİR Yeni Bis-Azo-Schiff Bazlarının Sentezi Ve Karakterizasyonu; Bileşiklerin Tautomerlik, Kromizm Ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi  
10:15-10:30 Doç. Dr. Savaş KAYA İnorganik İyonik Kristallerin Kohesif Enerjilerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Denklem  
10:30-10:45 Dr. Öğrencisi Hilal KIRPIK Transitions Metal Complexes of A Benzimidazole Ligand Containing Two Heptyl Chains: Synthesis, Crystal Structures, Photophysical and Thermal Properties  
09:00-10:45 2.      Oturum   Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Robert GLAUM (DK) Stable and Metastable Transition Metal Phosphates, New Options for Solid State Synthesis  
09:45-10:00 Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU Structural Features of The Complexes of Cu(II) Arylcarboxylates with Some Pyridine Derivatives  
10:00-10:15 YL Öğrencisi Nagihan BAYIK 2-Hidroksiantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri  
10:15-10:30 Arş. Gör. Perihan KIZILKAYA Yeni Tip Paraben Türevi Dispirobino Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özellikleri  
10:30-10:45      
09:00-10:45 3.      Oturum   Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Sevil İRİŞLİ Hayrettin Koyuncu Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Shaknoza KADIROVA (DK) Synthesis, Structure and Properties of Coordination Compounds of D-Metals with Derivatives of Thiadiazole  
09:45-10:00 Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN Yeni İlaç Taşıyıcı Nanomalzeme Olarak 2-Froiltiyoüre ile Modifiye Edilmiş MCM-41  
10:00-10:15 Dr. Öğrencisi Buse Tuğba ZAMAN Nikelin Kompleksleştirilmesi Sonrası Dağıtıcı Sıvı-Sıvı Mikroekstrakyonu-Yarıklı Kuvars Tüp-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Sisteminde Eser Seviyelerde Tayini  
10:15-10:30 Dr. Öğrencisi Seyit Ali GÜNGÖR Some Transition Metal Complexes and Their Catalytic Performances in The Phenol Oxidation Reactions  
10:30-10:45 Doç. Dr. Dilek NARTOP Synthesis of novel unsymmetrical Schiff bases as potential antimicrobial agents  
10:45-11:15 Çay-Kahve Arası
11:15-13:00 4.      Oturum  Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Nurşen ÖZTAŞ ALTUNTAŞ Ethem Erkoç Salonu  
11:30-11:45 Dr. NAZAN KALOĞLU Rutenyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Anilinin N-Alkilasyon Tepkimesindeki Katalitik Aktivitesinin Araştırılması  
11:45-12:00 Arş. Gör. Dr. Murat KALOĞLU N-Heterosiklik Karben Ligandı İçeren PEPPSI Tipi Palladyum Komplekslerinin Sentezi ve Heteroaromatik Bileşiklerin Direkt Arilasyonundaki Katalitik Uygulamaları  
12:00-12:15 Öğr. Gör. Dr. Elvan HASANOĞLU ÖZKAN Yapay İdrardaki Glukozun Belirlenmesinde İmmobilize Yeni Dendritik Moleküllerin Belirteç Olarak Kullanılması  
12:15-12:30 Dr. Öğr. Üyesi Selin KINALI DEMİRCİ Push-Pull Kromoforlar ve Foto Tepkimeleri  
12:30-12:45      
12:45-13:00      
11:15-13:00 5.      Oturum  Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Aydın TAVMAN Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
11:30-11:45 Dr. Öğrencisi Gülen Atiye ÖNCÜL Schiff Bazı Türevi Taşıyan Yeni Çinko(II) Ftalosiyanin: Sentezi ve Karakterizasyonu  
11:45-12:00 Dr. Öğrencisi Derya GÜNGÖRDÜ SOLĞUN Tritilfenoksi Substituentli Ftalosiyaninlerin Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerin Araştırılması  
12:00-12:15 Arş. Gör. Ezel ÖZTÜRK Amfifilik BODIPY-Fulleren Sistemler  
12:15-12:30 Öğr. Gör. Ferdi KARADAŞ Piridil-Pentasiyanodemir(II) İçeren Bileşiklerin MLCT Geçişlerinin İncelenmesi  
12:30-12:45 YL Öğrencisi Fatih MUTLU Synthesis and Characterızation of New Phthalocyanine Complexes By Suzuki Reaction  
12:45-13:00 Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN The Novel Zinc Phthalocyanine Having High Singlet Oxygen Quantum Yield Substituted with Benzene Sulfonamide Groups Containing Schiff Base  
11:15-13:00 6.      Oturum  Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Hayrettin Koyuncu Dersliği  
11:30-11:45 Dr. Fatma ULUSAL Süperkritik Karbon Dioksit Depozisyonu ile Elde Edilen Nanopartiküllerde Öncülün Etkisi  
11:45-12:00 Dr. Öğrencisi Derya KILIÇ 2-Floropiridin Kompleksleriyle Modifiye Edilmiş Antibakteriyel Özellikli Mikro/Nanoliflerin Hazırlanması  
12:00-12:15 Doç. Dr. Kadir EROL Gümüş Nanopartikül Gömülü Kompozit Kriyojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Uygulaması  
12:15-12:30 Dr. Öğr. Üyesi Ruken Esra DEMİRDÖĞEN Gümüş Nanoparçacıklarıyla Süslenmiş Polimer Solucanların Hazırlanması İçin Güçlü Bir Strateji  
12:30-12:45 Arş. Gör. Dr. Recep ÜZEK Synthesis of Silver Nanoparticles For The Detection of Heavy Metals  
12:45-13:00      
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ (TBMYO Yemekhanesi)
14:30-16:00 7.      Oturum                             Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Abdülkerim KARABAKAN Ethem Erkoç Salonu  
14:30-14:45 Dr. Öğr. Üyesi Ercan AYDEMİR Tereftalaldehit ile 2-Amino-3-Metilfenol’ün Schiff Bazı Sentezi ve Metal Kompleks Oluşumu  
14:45-15:00 Dr. Öğr. Üyesi Kaan KARAOĞLU Yeni Ksanten Türevi Yakın-IR Bakır Sensörlerinin Sentez ve Karakterizasyonu  
15:00-15:15 Arş. Gör. Ceylan Mutlu BALCI Siklofosfazen Bileşiklerinde De-Protonasyon Reaksiyonları  
15:15-15:30 YL Öğrencisi Sümeyye DİLİTATLI Biguanid Ligandları ve Bunların Metal Kompleksleri  
15:30-15:45 Dr. Öğrencisi Özge GÜNGÖR Cu(II) Complexes of Biguanidine Ligands: Structural Characterisation, DNA Binding and Antimicrobial Properties  
15:45-16:00 Dr. Öğr. Üyesi Gülden ASAN 2D-MoS2 Katkılı Polipirol Kaplamaların Pirinç Korozyonuna Etkisi  
14:30-16:00 8.      Oturum                            Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Esin İSPİR Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
14:30-14:45 Arş. Gör. Dr. Serkan DAYAN Bakır(II) Ve Kobalt(II) İnorganik Materyali Üzerine Tutturulmuş Tetrafenilpofirin (TPP) Destekli Melez Nano-Çiçek Yapıların Nitrobenzenlerin İndirgenme Tepkimesindeki Katalitik Performansları  
14:45-15:00 Arş. Gör. Dr. Gökhan ELMACI Sürdürülebilir Enerji Çevrimi için Elektrokatalizörlerin Biyomimetik Tasarımı  
15:00-15:15 Arş. Gör. Dr. Mehmet Menaf AYHAN Supramolekular dünyada Kükürbituriller Kimyası ve Uygulamaları  
15:15-15:30 Arş. Gör. Gülnihal ERTEN Ni2+ Tayini İçin 1H-Pirazol-Azometin Esaslı Yeni Diazo Türevi Kemosensörün Sentezi  
15:30-15:45 YL Öğrencisi Nesrin KAYACI ÖZTÜRK Elektrospinleme Tekniği ile Grafen Katkılı Seramik Nanolif Üretimi ve Karakterizasyonu  
15:45-16:00      
14:30-16:00 9.      Oturum                      Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Birsen ŞENGÜL OKSAL Hayrettin Koyuncu Dersliği  
14:30-14:45 Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARAYEL Conformational Search and Intramolecular Hydrogen Bond Analysis of Some Calix[4]Arenes: A DFT Study  
14:45-15:00 Arş. Gör. Burak TÜZÜN Investigation of Spectroscopic and Theoretical of 1-2 diaminopropane Derivatives  
15:00-15:15 Dr. Öğrencisi Caner CEBECİ Vanilin Türevli 4,5-Diazafluoren Bileşiklerinin Sentezi, DFT Çalışmaları ve Boya Duyarlı Güneş Hücresi Üretimi  
15:15-15:30 Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK Yeni Kumarin Türevi Sübstitüentli İndiyum(III) Asetat Ftalosiyanin: Sentez, Karakterizasyon ve Spektroskopik Özellikleri  
15:30-15:45 Prof. Dr. Emre GÜLER First principles study of elastic and mechanical properties TlBr and TlCl compounds  
15:45-16:00      
16:00-16:30 Çay-Kahve Arası
16:00-18:00 POSTER OTURUMU (Son Rakamı Çift Sayı Olan Posterler)
20:00-23:00 GALA YEMEĞİ (Hanoğlu Konağı)
21 HAZİRAN CUMA
09:00-10:45 1.      Oturum                         Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Ahmet GÜL Ethem Erkoç Salonu  
09:00-09:45 Prof. Dr. Mike BECKETT (DK) Insular and Coordinated Polyborate (Polyoxidoborate) Anions in CoIII, NiII, ZnII and CuII Coordination Chemistry.  
09:45-10:00 Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN Yeni Siklik Diazaboran Türleri  
10:00-10:15 Prof. Dr. Shahriar GHAMMAMY Development of New Inorganic-Based Nano Materials and Nanocarriers: Synthesis, Characterization and Biological Properties  
10:15-10:30 Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Çoklu Fonksiyonlu Gadolinyum Triborat-Kalsiyum Hidroksiapatit Çekirdek-Kabuk İlaç Taşıma Sistemleri  
10:30-10:45 YL Öğrencisi Pelin AKMAN Çoklu Fonksiyonlu Gadolinyum Borat-Silika Çekirdek-Kabuk İlaç Taşıma Sistemleri  
09:00-10:45 2.     Oturum                           Oturum Başkanı :    Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Christophe DARCEL (DK) Designing iron complexes for greener catalytic processes  
09:45-10:00 Prof. Dr. Birsen ŞENGÜL OKSAL Portakal Kabuğu Esansiyel Yağının Sol-Jel Enkapsülasyonu  
10:00-10:15 Arş. Gör. Dr. Bengi Özgün ÖZTÜRK Manyetik Olarak Ayrılabilir, Çekirdek/Kabuk Yapısına Sahip Çok Fonksiyonlu Rutenyum Katalizörleri  
10:15-10:30 Arş. Gör. Mert Olgun KARATAŞ Kumarin Grubu İçeren Pd-NHC Kompleksinin Sentezi ve Suzuki-Miyaura Tepkimesi’nde Katalizör Özelliklerinin İncelenmesi  
10:30-10:45 Doç. Dr. Nevin TURAN Schiff Base and Transition Metal Complexes Containing Thiophene-3-Carboxylate: Synthesis, Characterization and Antioxidant Activities  
09:00-10:45 3.      Oturum                           Oturum Başkanı :     Prof. Dr. Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ Hayrettin Koyuncu Dersliği  
09:00-09:45 Prof. Dr. Thanos SALIFOGLOU (DK) Vanadium in Cancer Cell Demise.  The Present and Future in Cancer Therapeutics  
09:45-10:00 Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN N-Donör Ligant Destekli Kobalt(II) İçeren Nano-Çiçek Sentezi ve Katalitik Uygulamaları  
10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ Çok Dişli 6,6’-Diamit 2,2’-Bipiridin Ligantlarının Sentezi, Palladyum ve Platin Kompleksleri  
10:15-10:30 Arş. Gör. Ömer YURDAKUL Two Novel Mixed-Ligand Zinc-Acesulfame Compounds: Synthesis, Spectroscopic and Thermal Characterization and Biological Applications  
10:30-10:45 Doç. Dr. Emre AVCI Bor Kaynağının Serbest Radikal Süpürücü Etkisi  
10:45-11:15 Çay-Kahve Arası
11:15-13:00 4.      Oturum                               Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Emel YILDIZ Ethem Erkoç Salonu  
11:30-11:45 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Halefoğlu Eu3+ Katkılanmış YAl3B4O12 Fosforun Lüminesans Özellikleri  
11:45-12:00 Dr. Öğrencisi Ali İhsan KARAÇOLAK Core-Shell Yapıda Mezogözenekli Ca2MoO5:Sm3+:MCM-41  
12:00-12:15 Arş. Gör. Dr. Demet ÖZER Solution Combustion Synthesis of Magnetic Silica Supported Vanadium Oxide for Oxidative Dehydrogenation Reactions  
12:15-12:30 Dr. Öğr. Üyesi Ömer KESMEZ Su İtici, Kendini Temizleyen Kaplamaların Sol-Jel Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu  
12:30-12:45 Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN Ruthenium(II) Complexes with Pyridine-Based Schiff Base Ligands: Synthesis, Structural Characterizatıon and Catalytic Hydrogenation of Ketones  
12:45-13:00      
11:15-13:00 5.      Oturum                               Oturum Başkanı :    Prof. Dr. Mehmet Fatih EMEN Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Dersliği  
11:30-11:45 Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAVUZ Characterization and Investigation of Dyeing Properties of 2-(4-Hydroxybenzylideneamino)-4-Chlorophenol and Their Metal Complexes  
11:45-12:00 YL Öğrencisi Tuğçe TOSUN Investigation of Dyeing Properties of 2-(4-Hydroxybenzylideneamino)-4-Methylphenol and Their Metal Complexes  
12:00-12:15 Arş. Gör. Dr. Bediha AKMEŞE Pb(II)-PAR Kompleksinin Sentetik Atık Sularda Ters Faz Sıvı Kromatografisi ile Tayini  
12:15-12:30 Dr. Öğr. Üyesi Gülden ASAN Alüminyumun Korozyonuna Nikotinamidin İnhibitör Etkisi  
12:30-12:45 YL Öğrencisi Saadet DİNÇ Platin Elektrot Yüzeyinin Kromat İyonu ile Kısmi İnhibisyonu Yöntemi Kullanılarak Mikro ve Nano Gözenekli Elektrot Dizilerinin Hazırlanması  
12:45-13:00      
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ (TBMYO Yemekhanesi)
14:30-16:00 6.      Oturum  (Özel Tematik Oturum)           Oturum Başkanı :   Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE Ethem Erkoç Salonu  
14:30-15:15 Doç. Dr. Özlem SİR GAVAZ Anadolu’nun Kadim Uygarlığı Hititler  
15:15-15:45 Çay-Kahve Arası
15:45-17:00 Kapanış ve Değerlendirme (Poster Ödülleri)
                                                   

 

POSTER PROGRAMI

 

Poster No Unvan ADI SOYADI Bildiri Başlığı
P1 Arş. Gör. ÖZDE CEREN HIZAL ABACI LaBO3: Ce3+ / Tb3+ Fosforlarının Optik Özelliklerinin İncelenmesi
P2 Arş. Gör. TURGUT KELEŞ Periferal-Tetra, Non-Periferal-Tetra ve Periferal-Okta Piridin Sübstitüe Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Güneş Pili Performanslarının İncelenmesi
P3 ARŞ. Gör. BURCU TEZCAN Schiff Bazlarının Silika Destekli Pd Nanopartikül Hazırlanmasında Kullanımı
P4 Arş. Gör. Dr. ASLIHAN YILMAZ OBALI Fenantrolin-Bağlı Dipodal Ligantın ve Rutenyum(II) Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
P5 Arş. Gör. Dr. HAKAN ÜNVER Homogenous Alkene Hydrogenation with Nickel(II) Complex Under Mild Conditions
P6 Arş. Gör. Dr. ASLIHAN YILMAZ OBALI Open-Chain Design of Amide-Based Dipodal Molecule; A Colorimetric Receptor Towards Anions and a Ligand for Metals
P7 Arş. Gör. Dr. MÜRSEL ARICI Fonksiyonelleştirilmiş Yüzeylere Sahip Üç Kat İç İçe Geçmiş Zn(II)-Gözenekli Koordinasyon Polimerleri: Sentez ve Karakterizasyonu
P8 Doç. Dr. ÇİĞDEM HOPA Disiyanamido Köprülü 1D  2,2’-Bipiridin-Fe(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Antibakteriyel Aktivitesi
P9 Doç. Dr. ECE TUĞBA SAKA Periferal ve Non-Periferal Suda Çözünebilen Cu(II) Ftalosiyanin Bileşiklerinin 4-Nitrofenolün Fotooksidasyon Reaksiyonundaki Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi
P10 Doç. Dr. ÇİĞDEM HOPA 2,6-Bis(3,5-Dimetil-Pirazoil)Piridinin Co(Iı) Ve Ni(Iı) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Özellıklerı
P11 Doç. Dr. ELİF OKUTAN Di-Stiril- BODIPY Köprülü Siklotrifosfazen Bileşikler
P12 Doç. Dr. ELVAN ÜSTÜN N-Alkilbenzimidazol Türevi Ligandlar İçeren Renyum Karbonil Komplekslerinin DFT/TDDFT ve Docking Yöntemleri ile Analizi
P13 Doç. Dr. ERTUĞRUL GAZİ SAĞLAM Syntheses and Structural Characterization of New Trans-bis-[N-Butyl-(p-Methoxyphenyl) Dithiophosphinato] Nickel(II), The Pyridine Derivative Thereof, and bis-{bis-[N-Butyl-(p-Methoxyphenyl) Dithiophosphinato]Cobalt(II)} Complexes
P14 Doç. Dr. HAKAN ERER Tetrakarboksilat ve Bis(Triazol) Türevi Ligantlar ile Sentezlenen Fonksiyonel Koordinasyon Polimerleri
P15 Doç. Dr. ERTUĞRUL GAZİ SAĞLAM New {bis-Pyridine-bis-[3-Methyl-1-Butoxy-(p-Methoxyphenyl)Phosphonodithioato]}Nickel(II) Complex: Synthesis, Characterization, Single Crystal Structure and Theoretical Studies
P16 Doç. Dr. İBRAHİM İSMET ÖZTÜRK Antimon(III) İyodür'ün Tetraetiltiuram Disülfit ile Oluşturduğu Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özeliklerinin İncelenmesi
P17 Doç. Dr. MEHMET PİŞKİN Photophysical and Spectroscopic Properties of Novel Strontıum(II) Phthalocyanines
P18 Doç. Dr. MURAT RAKAP Rodyum-Nikel Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazın Boranın Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanımı
P19 Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL YILMAZ Süperkritik Karbondioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Kiral Paladyum Nanopartikül (PdNP) Katalizli Asimetrik Suzuki C-C Bağ Oluşum Reaksiyonu
P20 Doç. Dr. MURAT RAKAP Amonyak Boranın Hidrolizinde Etkin Katalizörler Olarak Nikel-Rutenyum Nanokümeleri
P21 Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL YILMAZ Fosfor ve Azot Dönorlu Ligandlar ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Komplekslerinin HECK C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımlarının Araştırılması
P22 Doç. Dr. SAVAŞ KAYA İnorganik İyonik Kristallerin Bağ Kuvvet Sabitlerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Alternatif Metod
P23 Doç. Dr. SERPİL DENİZALTI N,O-Donör Atomu İçeren İridyum Kompleksleri
P24 Doç. Dr. SİNAN BAŞÇEKEN Altın Katalizli Oksim-Oksim Mekanizmasının Teorik Modellenmesi (Balcı–Güven Düzenlenmesi)
P25 Dr. SERA İFLAZOĞLU Li2B4O7 ve LiB3O5 Bileşiklerinin Sentezlenmesi Ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
P26 Dr. Öğr. Üyesi AYŞE AKTAŞ KAMİLOĞLU Flor Ve Brom İhtiva Eden Farklı Kalkon Grubu İçeren Zn(II), Mg(II) ve Co(II) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Agregasyon ve Metal Sensör Özelliklerinin Karşılaştırılması
P27 Dr. Öğr. Üyesi FÜREYA ELİF ÖZBEK Co(II), Ni(II) ve Zn(II) Tereftalatların Nikotinamid İle Mix Ligand Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
P28 Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN SEVİNÇ Aril-Bordipirometen Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel Özellikleri ve Nonlineer Optik Karakterizasyonları
P29 Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SERTÇELİK Co(II), Cu(II) ve Ni(II)   p-Formilbenzoatın Pirazin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Antibakteriyel Özellikleri
P30 Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN ŞAHİN Yeni Paladyum(II)-NHC Komplekslerinin Arilasyon Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi
P31 Dr. Öğr. Üyesi NESUHİ AKDEMİR Periferal Pozisyonda Farklı Gruplar İçeren Bakır Ftalosiyanin Sentezi ve Karekterizasyonu
P32 KİMYAGER ÇİLER GÖKGÖZ Yeni Multidentat Tiyadiazol Türevli Diamin Ligantının Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
P33 Dr. Öğr. Üyesi NESUHİ AKDEMİR Periferal Olmayan Pozisyonda Pridin Türevi İçeren Bakır Ftalosiyanin Sentezi ve Karekterizasyonu
P34 LAB. Sorumlu ZAFER KARAÇIRAY O-Dianisidin ve 3,3' Diaminobenzidin Polifosfazen Kürelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
P35 ÖĞR. GÖR. MELDA BOLAT Polimer Gömülü Kriyojeller ile Sulu Sistemlerden Hemoglobin Adsorpsiyonu
P36 ÖĞR. GÖR. PELİN KÖSE YAMAN Hydrothermal Syntheses and Characterızatıon of Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers With 1,4-bis((1H-1,2,4-Triazole-1-YL)Methyl)Benzene
P37 ÖĞR. GÖR. TUĞRUL YILDIRIM Acesülfam/1,10-Fenantrolin ligandlarının Cu2+ ve Mn2+ Geçiş Metal Katyon Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonları
P38 ÖĞR. GÖR. Dr. DERYA DAVARCI Tetrasiklik Yapılı Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Paraben Türevleri
P39 ÖĞR. GÖR. Dr. ELİF ŞENKUYTU Dispirobino/Dispiroansa Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA’ya Bağlanma Aktivitelerinin İncelenmesi
P40 ÖĞR. GÖR. Dr. ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN A Simple Colorimetric Enzymatic Assay, Based on Immobilized Functionalized Spheres, Using For Practically Detection of OPs Pesticides
P41 ÖĞRENCİ(DR) ALİ BURAK SÜNBÜL Yeni Azo-Azometin Pd(II) Metal Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P42 ÖĞRENCİ(DR) ALİ HUSSEİN MUSTAFA AL-OBAİDİ Süperparamanyetik Demir Oksit Nanopartiküllerinin (SPION) - (3-Aminopropil) Trietoksisilan (CPTS) -2- (4-Karboksilfenil) İmidazo [4,5-f] [1,10] fenantrol (Cu) İyonu ile Kompleksleştirilmesi ve Globin Biyolojik Etkinlik Çalışması
P43 ÖĞRENCİ(DR) LERİMAN ZEYBEL Eu3+, Tb3+, Ho3+, Er3+ ve Yb3+ Metal Katyonlarının Acesülfam Kompleksleri. Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
P44 ÖĞRENCİ(DR) GÜLEN ATİYE ÖNCÜL Periferal Tetrakis-Benzenesulfonamide Derivative Substituted Phthalocyanine: Synthesis and Characterization
P45 ÖĞRENCİ(DR) HALİSE YALAZAN Pirazol Grubu İçeren Alfa ve Beta Sübstitüe Metalli Ftalosiyanin Komplekslerinde Sübstitüent Pozisyonu ve Merkez Metal İyonlarının Fotokimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
P46 ÖĞRENCİ(DR) HİLAL KIRPIK Propargil Grubu İçeren Benzimidazol Temelli Metal Komplekslerin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
P47 ÖĞRENCİ(DR) HALİSE YALAZAN Schiff Bazı İçeren Periferal Tetra Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Çeşitli Merkez Metal İyonlarının Agregasyon Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
P48 ÖĞRENCİ(DR) HÜSEYİN BAŞ Elektropolimerizasyon Özelliği Gösterebilen 4-(3-Morfolin-4-İlpropoksi) Grupları İçeren Kobalt ve Mangan Ftalosiyanler
P49 ÖĞRENCİ(DR) İLYAS GÖNÜL Demir Sülfat Heptahidratın Kristal Suyunun Uzaklaştırılması İçin Yeni Tekniklerinin Geliştirmesi
P50 ÖĞRENCİ(DR) ÖZGE GÜNGÖR Yarı-Sandviç Ru(II)-Aren Komplekslerinin Sentezi ve Transfer Hidrojenasyon Tepkimlerinde Katalitik Özellikleri
P51 ÖĞRENCİ(DR) ÖZLEM İŞCAN 9-Fenil-9H-Ksantan-9-İl Oksi Substituentli  Ftalosiyan Sentezi ve DFT Analizi
P52 ÖĞRENCİ(L) AYŞE NUR ÖZTÜRK İki Boyutlu Bakır(II)-3,3′-Tiyodipropiyonat Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P53 ÖĞRENCİ(L) BELMA MELİHA UYSAL Mangan Dioksite Mekanokimyasal Yöntemle Elementel Bor Katkılanması Ve OER (Oxygen Evolutıon Reactıon) Performansının İncelenmesi
P54 ÖĞRENCİ(L) ESRA ARDIÇ Azo-Boyar Maddelerin Fotokatalitik İndirgenmesi ve Nanopartiküller
P55 ÖĞRENCİ(L) GİZEM KÖKOĞLU Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi ve Geliştirilmesi
P56 ÖĞRENCİ(L) KADER BURCU TOPRAK Çok Duvarlı Karbonnanotüp ve Fotokatalitik
P57 ÖĞRENCİ(L) MELTEM KAYA Sitrik Asit ile Üç Boyutlu Bakır(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P58 ÖĞRENCİ(L) MURAT ATAY 3,3’,5,5’-Azobenzentetrakarboksilik Asit ve İzomerik bis(Benzimidazol) Ligandları ile İki Zn(II)-Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P59 ÖĞRENCİ(L) MURAT YÜCE Sm3+, Ho3+ ve Er3+ Nadir Toprak Metallerinin Difenik Asit ile Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
P60 ÖĞRENCİ(YL) AKIN ÖZKAN Salisilaldehit Türevi Azo-Azometin Yapısı İçeren Ligand ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Polipropilen Masterbatch Haslıklarının İncelenmesi
P61 ÖĞRENCİ(YL) BERKAN TASASIZ Hidrofilik Uç Gruplar Bulunduran Dimerik Bodipy Türevinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
P62 ÖĞRENCİ(YL) CANSU AKYEL Nano-Tabakasal MFI Tipi Zeolitin Benzil Gliserit Eterleşme Reaksiyonundaki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
P63 ÖĞRENCİ(YL) CEYDA BAYRAKTAR 5,10,15,20-Tetrakis[P-Fenilfosfonik Asit] Porfirin Ligandı ile Metal-Organik Kafes Yapının Sentezi,  Karakterizasyonu ve Yüzey Alanı Özelliklerinin Belirlenmesi
P64 ÖĞRENCİ(YL) ORÇUN BALKANER Benzimidazol ve 5,6-Dimetilbenzimidazol Substitüe Kiral Siklofosfazen Türevi Kompleks Yapılar
P65 ÖĞRENCİ(YL) EMRECAN YILDIZ Hidrofobik Karakterli Manyetik Diatomit Partiküllerle Sulu Ortamlardan Pestisit Uzaklaştırılması
P66 ÖĞRENCİ(YL) ESENGÜL ÇİFTÇİ 3,3-Dimetilglutarat ile İki Boyutlu Bakır(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P67 ÖĞRENCİ(YL) FATİH MUTLU Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P68 ÖĞRENCİ(YL) FATMA HAZAL AYBAZ İndol Halkası İçeren Yeni Schiff Bazı Ligantlarının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi
P69 ÖĞRENCİ(YL) HALİDE KUNDAKÇI Al3+  ve In3+  Metal Katyonlarının Acesülfam Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özeliklerinin Belirlenmesi
P70 ÖĞRENCİ(YL) HİLAL YILDIRIM Novel Plasmonic TiO2 Photoanodes  for Light Harvesting in Dye Sensitized Solar Cells
P71 ÖĞRENCİ(YL) HALİDE KUNDAKÇI Al3+ ve In3+  Metal Katyonlarının Acesülfam/Nikotinamid Karışık Ligand Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özeliklerinin Belirlenmesi
P72 ÖĞRENCİ(YL) ISRAA NIBRAS QADER Metoksi Uçlu Schiff Bazının ve Metal Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması
P73 ÖĞRENCİ(YL) İLKER BAKAR Demir-Çelik Endüstrisi Atıklarından Demir Gübresi Eldesi
P74 ÖĞRENCİ(YL) KADER TEKİNTAŞ Suda Çözünebilen Zn(II) Ftalosiyaninin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokatalitik ve Alfa Amilaz İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi
P75 ÖĞRENCİ(YL) KÜBRA GÜVEN DNA Seçici Mikrokürelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
P76 ÖĞRENCİ(YL) BENSU TAVŞANLI Klinoptilolit-Destekli TİO2’in 1-Oktanol’ün Esterleşme Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitesinin Araştırılması
P77 ÖĞRENCİ(YL) KÜBRA GÜVEN La3+, Ce3+ ve Nd3+ Metal Katyonlarının Dianyonik Diphenat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özeliklerinin Belirlenmesi
P78 ÖĞRENCİ(YL) LERİMAN ZEYBEL Eu3+, Tb3+, Ho3+, Er3+ ve Yb3+ Metal Katyonlarının Acesülfam ve Nikotinamid Ligandlı Karışık Ligand Kompleksleri. Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
P79 ÖĞRENCİ(YL) Mohammad Tamim MOHAMMAD HASHAM SiO2/TiO2 Nanoyapılarının Hidrotermal Yöntemle Sentezi ve Manyetik Özelliklerinin Araştırılması
P80 ÖĞRENCİ(YL) MUHAMMED YASİN EKİCİ Some Transition Metal Complexes: Synthesis, Characterization and Investigation of Catalytic Properties
P81 ÖĞRENCİ(YL) EMRAH KARAER Toprak Alkali Metal Katyonlarının Kumarilik Asit Kompleksleri: Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
P82 ÖĞRENCİ(YL) SALİHA BARAN Süperkritik CO2 Depozisyon Yönteminde PdHx Oluşumuna Sıcaklığın Etkisi
P83 ÖĞRENCİ(YL) UMUT DOĞAN Yeni Benzimidazol –Pt (II) Komplekslerinin Sentezi ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
P84 PROF. DR. AYDIN TAVMAN 2-[4,6-Bis(triflorometil)/4-bromo-6-floro/4,6-dikloro/5,6-diKloro]-1H-benzimidazol-2-il]fenol Bileşiklerinin Zn(II) ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P85 PROF. DR. CAHİT DEMETGÜL Yeni Tip Kitosan-Gossypol Schiff Bazı Türevinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P86 PROF. DR. AYDIN TAVMAN Ferrosen ve Fenol İçeren Yeni Schiff Bazlarının Co(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P87 PROF. DR. EMİN KARAPINAR (1E,2E,1'E,2'E)-3,3'-bis[(4-Metilfenil)-3,3'-(3,4-Dimetil-1,2-Fenilen Diimin)] Asetaldehit Dioksim ve (1E,2E,1'E,2'E)-3,3'-bis[(4-Klorofenil)-3,3'-(3,4-Dimetil-1,2-Fenilen Diimin)] Asetaldehit Dioksim Ligandlarının Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin: Elektriksel, Optik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
P88 PROF. DR. FATMA YÜKSEL Yeni Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninler
P89 PROF. DR. EMİN KARAPINAR Dört Dişli Oksim Sentezi ve Homonükleer Bakır(II) Kompleksleri
P90 PROF. DR. GÖNÜL YENİLMEZ ÇİFTÇİ Antrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevleri
P91 PROF. DR. İSMAİL ÖZDEMİR Antikanser Ajanlar Olarak Rh-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri
P92 PROF. DR. İSMAİL ÖZDEMİR Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri
P93 PROF. DR. NEVİN GÜRBÜZ Tetrahidropirimidin-Rh Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
P94 PROF. DR. OKAN ZAFER YEŞİLEL Simetrik Tetrakarboksilik Asit ile İki ve Üç Boyutlu Çinko(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
P95 PROF. DR. NEVİN GÜRBÜZ İmidazolidindin-Ir Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
P96 PROF. DR. SEDAT YAŞAR Antitümör Aktiviteye Sahip Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri
P97 PROF. DR. SERPİL DEMİR DÜŞÜNCELİ Ag-NHC Komplekslerinin DFT/TDDFT Temelli Hesap Yöntemleri ile Yapı/Aktivite Değerlendirmesi
P98 PROF. DR. SEDAT YAŞAR İridyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve C-H Bağ Aktivasyon Reaksiyonlarındaki Aktivitesinin İncelenmesi
P99 PROF. DR. TUBA YILDIRIM Metil/Etil/Propil/Bütil/Benzil Paraben Türevi Spermin Siklotrifosfazenlerin Antimikrobiyal Özellikleri
P100 PROF. DR. ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU Periferal ve Non-Periferal Pozisyonda 4-(2-{2-[4-(1H-Pirol-1-İl)Fenoksi]Etoksi}Etoksi) Grupları İçeren Redoks Aktif Kobalt ve Mangan Metalli Ftalosiyanler ve Elektrokimyasal Özellikleri
P101 UZMAN ÖĞR İHSAN OBALI Brom-Uçlu Polipiridin Ligantı Ve Bakır(Iı) Kompleksinin Sentezi, Antimikrobiyal Özelliklerinin Fenotip Olarak Değerlendirilmesi
P102 PROF. DR. Olga Tsave Cr(III)-Hydroxycarboxylic Acid-Aromatic Chelator Systems in Adipogenesis
P103 PROF. DR. Shaknoza A. Kadirova Structure of Tetra-µ-Acetato-bis(2-Methylthio-5-Amino-1,3,4-Thiadiazole) Copper(II)
P104 PROF. DR. Olga Tsave Metal-Induced Neurotoxicity.  An Ex Vivo Study.
P105 PROF. DR. Thanos Salifoglou Biotoxicity Profile and Aqueous Structural Speciation of Binary Boron–Hydroxycarboxylic Acid Systems
P106 ÖĞRENCİ(YL) Tuğçe TOSUN Synthesis and Spectroscopic Properties of Thiadiazole Derivatives of New Schiff Bases From 3-Indole Carbaldehyde
P107 PROF. DR. Thanos Salifoglou Structure and Tissue-Specificity of Cd(II) Binary-Ternary Complex Cytotoxicity in Cytoprotection Technology
P108 ÖĞRENCİ(DR) Büşra SARICA Bor Katkılı Polivinil Alkol Nanoliflerinin Termal, Yüzey Karakterizasyonları ve Uygulama Alanları
P109 Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK Novel Cobalt Phthalocyanine with Coumarin Derivative: Synthesis and Spectroscopic Properties
P110 ÖĞRENCİ(DR) Büşra SARICA Elektrospinleme Yüntemi ile Poliakrilik Asit/Polietilenimin (PAA/PEI) Nanoliflerin Hazırlanması ve Çeşitli Termal, Spektroskopik ve Mikroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
P111 ÖĞRENCİ(YL) Ahmet GENÇ Co2+ ve Mn2+ Metal Katyonlarının Acesülfam ve 3-Aminopiridin İçeren Yeni Karışık Ligand Kompleksleri. Sentez ve Yapısal Özellikleri
P112 DOÇ. DR.  Dilek NARTOP Polymeric microspheres containing Schiff base: Synthesis, characterization, enzyme immobilization and detection of organophosphate and carbamate insecticides
P113 Arş. Gör.  Ömer YURDAKUL Tabakalı Çift Hidroksit-Bor Nitrür Nanokompoziti
P114 Doç. Dr Gülce OGRUC ILDIZ Photochemistry vs. UV-Induced Conformational Isomerization of 3-Chloro-4-Methoxy-Benzaldehyde in Cryogenic Inert Matrices
P115 Doç. Dr. Sevil ÖZKINALI Indole and 1,3,4-Thiadiazole Derivatives of New Schiff Bases: Synthesis and Spectroscopic Investigation
P116 YL Öğrenci Mazlum TÜRK A Naproxen Derived Schiff-Base for Highly Selective Sensing of Fluoride

 

Önemli Not: Sıra numarası tek sayı olan posterler 19 Haziran Çarşamba Günü, sıra numarası çift sayı olanlar ise 20 Haziran Perşembe günü sunulacaklardır.

Yukarı